تبلیغات
Asadolahzadeh Official WebSite - نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
شنبه 8 بهمن 1390

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز

• نوع مطلب: حقوق مدنی ،
• نوشته شده توسط: اسدالله‌ زاده

این مقاله به برسی نحوه فروش مال مشاعی غیر قابل تقسیم بین وراث یا مالکین مشاعی مال غیر منقول غیر قابل تقسیم میپردازد . . .
 
زمانیکه یک ملك قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابقماده 4 قانون افراز وفروش املاك مشاع كه مقرر میدارد: «ملكی كه به موجب تصمیم قطعیغیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یك از شركاء وبه دستور دادگاه شهرستانفروخته می شود »در پی درخواست فروش از سوی یك یا چند نفر مالكین مشاع،دادگاه صرف یكدستور و اعلام به اجرای احكام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود. ماده 9 آیین نامهقانون افراز وفروش املاك مشاع مصوب 20/2/58 وزارت دادگستری نیز در این زمینه بیانمی دارد :«در صورت حكم قطعی برغیر قابل افراز بودن ملك،دادگاه شهرستان برحسبدرخواست یك یاچند نفر از شركاءدستور فروش آنرا به دایره اجراء دادگاه خواهدداد.مدیر اجرا نسبت به فروش ملك بر طبق مقررات قانون اجرای احكام مدنی مربوط بهفروش اصول غیر منقول اقدام می نماید » نكاتی را كه در خصوص رسیدگی دادگاه بهاینگونه درخواستها باید به آنها توجه بنماییم بطور خلاصه عبارتند از:

1-دستور فروش ملك غیر قابل افراز،با عنایت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9آیین نامه اجرایی قانون مذكور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی وتعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حكم نیست زیرا مانند درخواست اجرای حكم است .

2-تصمیمی كه دادگاه دربرابر اینگونه در خواستها اتخاذ می نماید در قالب حكمیا قرار نیست ،بلكه دستور است و نظر به اینكه تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنینمی باشد قابل تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی نمی باشد. اداره حقوقی دادگستری درنظریه شماره 455/7-8/12/66 چنین اظهار نظر نموده است : «با توجه به مقررات ماده 4قانون افر از مصوب 22/8/57 ،ملك مشاعی كه در مرجع ثبتی غیر قابل افرازتشخیص دادهشده،به دستور دادگاه فروخته می شود .لذا نیاز به صدور حكم نیست بنابراین در مرحلهاجرا واحد اجرای احكام می تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم كروكیوغیره رأساً اقدام نماید .

3-دستور فروش ملك غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محكوم بها است . ادارهحقوقی دادگستری درهمین زمینه در نظریه شماره 1322/7 –4/5/62 بیان داشته است: «مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 57 و ماده 9 آیین نامهاجرایی آن ملكی كه به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص شود؛ به تقاضایهریك از شركاء بدستور دادگاه فروخته میشود وبنابراین در مورد فروش دادگاه حكم صادرنمی كند بلكه دستور فروش میدهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محكوم بهاست .

4-در رسیدگی به تقاضای فروش ملك غیر قابل افراز چنانچه تشریفات آیین دادرسیمدنی رعایت گردد یك تخلف انتظامی محسوب می گردد.ذیلاً به یك نمونه رأی دادگاه عالیانتظامی قضات به شماره393 تا 391-21/9/85 در خصوص دستور صادره عیناً درج میگردد:دادسرای انتظامی قضات به موجب كیفر خواستهای شماره 29 تا 31-5/2/85 تخلف رئیسدادگاه بروی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را به این شرح اعلام نموده است: «علیرغم صراحت قانونی و نظریات اداره حقوقی واعلام اینكه دستور صادره قابل تجدیدنظر نیست ورود در ماهیت و تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی و معطل نگهداشتن پروندهبدون علت قانونی بالغ بر 17 ماه تخلف است دادگاه عالی انتظامی قضات پس از ابلاغكیفرخواستها ووصول لوایح دفاعیه قضات موصوف و كسب عقیده نماینده دادستان انتظامیقضات مبنی بر تقاضای صدور حكم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قضات ...به شرح ذیلمبادرت به صدور رای نموده است : رأی شماره 393 تا 391 –21/9/85 با عنایت به صراحتماده (4) قانون افراز و فروش املاك مشاع كه مقرر می دارد :«حكمی كه به موجب تقسیمقعطی غیر قابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یك از شركا و به دستور دادگاهشهرستان فروخته می شود » در ما نحن فیه می بایست دادگاه دستور فروش ملك را صادره مینمود و این دستور چون حكم نیست قابل تجدید نظر هم نمی باشد مع الوصف رئیس دادگاهبدوی برخلاف مقررات فوق ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حكم نموده و آنرا قابل تجدید نظراعلام داشته ومستشاران دادگاه تجدید نظر هم بدون توجه به این امر باتعیین اوقاترسیدگی و احتیاطی وارد درماهیت قضیه گردیده و رای صادر نموده اند كه تخلف است ودفاع قضات امر، موثر تشخیص داده نشد. بنابه مراتب هر یك از آقایان و مستشاراندادگاه تجدید نظر استان ورئیس دادگاه عمومی را با انطباق عملشان بر صدور ماده 20نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات ،بر توبیخ كتبی با درج در برگ خدمتمحكوم می نماید رأی صادره قطعی است . در رأی دیگری از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظردادگستری استان تهران دردادنامه شماره 904 مورخ 16/10/74 در قسمتی از آن چنین آوردهاست«...به این ترتیب تصمیم دادگاه درخصوص مورد تصمیم قضایی در قالب حكم یا قرارتلقی نمی شود كه قابل تجدید نظر باشد به همین اعتبار مسئله قابل طرح و استماعدردادگاه تجدید نظر نمی باشد

-دستور فروش ،نظر به اینكه حكم نمی باشدبنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیهنمی باشد و صرف تقاضای اجرای حكم از ناحیه احدی از شركا كافی به نظر می رسد،درذیلدرج نشست قضایی در دادگستری بهشهر در مورد اینكه آیا چنین درخواستی از سوی محكومعلیه دارای آثار قانونی است یا خیر، خالی از لطف نمی باشد در این نشست قضایی چنینآمده است: « شخصی با توجه به قانون افراز ،درخواست افراز یك قطعه زمین اعیانی میكند ،اداره ثبت آنرا غیر قابل افراز اعلام می كند ، موضوع دردادگاه مطرح ،شعبه پساز بررسی و تعیین كارشناس بدلیل غیر قابل افراز بودن ،حكم به فروش آن صادر می كند،رای قطعی می شود،خواهان (محكوم له) از درخواست اجرائیه خودداری ،اما محكوم علیهدرخواست اجرائیه با توجه به ذی نفع بودن می كند آیا درخواست وی توجیه قانونی دارد؟اكثریت در نظریه اعلامی خود آورده اند:« وفق ماده 9قانون آیین نامه افراز دستورفروش به درخواست یك یا چند نفر صادر می شود و انجام عملیات فروش به در خواست هر یكاز شركای مالی مشاع قابل تعقیب است و دادخواست محسوب نمی شود. برابر وحدت ملاك ازمواد 326 و 317 امور حبسی درخصوص تقسیم تركه نیز این امر به درخواست هر یك ازمالكین صورت می گیرد و باتوجه به ذینفع بودن محكوم علیه واین كه دادگاه مكلف به حلمرافعات و رفع خصومت است از اینرو درخواست اجرائیه از سوی محكوم علیه توجیه قانونیدارد . اقلیت نیز در نظریه اعلامی خود آورده اند :« تنها محكوم له وخواهان میتوانند درخواست صدور اجرائیه بنماید از اینرو وفق مقررات قانون اجرای احكام درخواستاجرائیه از سوی محكوم علیه امكانپذیر نیست . نظریه گروه: با توجه به وضعیت خاص دعویافراز و ماده 4 آن كه به هریك از شركا حق داده كه پس از صدور حكم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن از دادگاه تقاضای فروش ملك را بنماید و ماده 9 آیین نامه قانونمزبور كه هیچ ترتیبی را مقرر نداشته، بنابراین باوجود حكم غیر قابل افراز بودن هرشریك ذینفع می تواند از دادگاه درخواست فروش ملك ر ابعمل آورد و دادگاه دستور فروشملك را صادر می كند بدلالت قسمت اخیر این ماده مدیر اجرا نسبت به فروش ملك وفقمقررات قانون اجرای احكام مدنی اقدام و فروش ملك یا درخواست صدور اجرائیه نمی باشد.

6-واحد اجرای احكام مدنی یا دفتر دادگاه پس از وصول درخواست وثبت آن طبق ماده 5 قانون افرازو مواد9 و 10 آیین نامه قانون افراز مكلف به اجرای دستور فروش خواهد بود.

تقسیم وجوه نقد حاصله از فروش ملك غیر قابل افرازنظر به اینكه مشاع بینشریكان است ،دادگاه به تناسب سهام آنان،این مبلغ را بین مالكان تقسیم می نماید ،بههمین جهت اجبار به فروش را نیز می توان نوعی تقسیم غیر مستقیم شمرد.


طرح سوال : در چه مواردی دادگاه اقدام به اصدار حکم فروش می نماید؟

جواب : الف : زمانی که هر یک از شرکاء ملکی به تصمیم اداره ثبت (وفق ماده 5 آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع)اعتراض نمایند که این اعتراض بایستی طی دادخواست تقدیمی در محاکم عمومی حقوقی طرح گردد که دادگاه با ارجاع مورد با صدور قرار کارشناسی حکم فروش را صادر خواهد نمود که این حکم وفق قانون مذکور قابل فرجامخواهی نیز میباشد هر چند که در قانون افراز و فروش املاک مشاع صلاحیت موضوع رسیدگی دادگاههای تجدید نظر لحاظ نگردیده است .

ب : زمانی که درخواست افراز طی دادخواست از دادگاه درخواست گردیده باشد که دادگاه مربوطه با ارجاع امر به کارشناسی در صورت غیر قابل تقسیم بودن حکم فروش و در غیر اینصورت تقسیم ترکه را اصدار خواهد نمود .

منابع :

1 : قانون افراز و فروش املاك مشاع .

2: آئین نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع

3: نظریه شماره 455/7-8/12/66 اداره حقوقی دادگستری .

4: نظریه شماره 1322/7 –4/5/62 اداره حقوقی دادگستری .

5 : رأی دادگاه عالیانتظامی قضات به شماره393 تا 391-21/9/85
 
نویسنده : کامران اکرمی افشار
 

نظرات() וילות בצפון
دوشنبه 4 شهریور 1398 10:18 ق.ظ
appreciate it a whole lot this excellent website is actually professional and also everyday
https://luniesseskincream.net/
جمعه 18 مرداد 1398 03:52 ب.ظ
Absolutely pent subject material, regards for information.
busy do belgii
پنجشنبه 17 مرداد 1398 04:57 ق.ظ
I feel this is among the most significant info for me.
And i'm happy studying your article. But should commentary on few basic
issues, The web site taste is wonderful, the articles is really excellent :
D. Good job, cheers
busy z belgii do polski
پنجشنبه 17 مرداد 1398 03:24 ق.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm inspired!
Very helpful information specially the closing phase :) I care for such information much.

I used to be seeking this particular info for a long time.
Thank you and good luck.
more
سه شنبه 15 مرداد 1398 03:28 ب.ظ
Hi there, its nice post regarding media print, we all
understand media is a wonderful source of information.
deblji penis
سه شنبه 15 مرداد 1398 01:28 ب.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how concerning unpredicted emotions.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:46 ق.ظ

Thank you, Loads of knowledge!

canadian medications by mail canada pharmacies account canadian mail order pharmacies canadian medications, liraglutide canada viagra drugstore online shopping reviews online pharmacy online pharmacies of canada no 1 canadian pharcharmy online canadian pharmacy uk delivery
Cali Naturals CBD Oil
یکشنبه 6 مرداد 1398 10:53 ق.ظ
I regard something truly interesting about your weblog so I bookmarked.
porn site
شنبه 5 مرداد 1398 04:56 ق.ظ
I think the admin of this site is teuly working hard for his site, as
here every dazta is quality based data.
Alor Blend Reviews
جمعه 4 مرداد 1398 04:11 ب.ظ
I am always looking online for articles that can facilitate me.
Thx!
مركز صیانة غسالات فوق اتوماتیك ال جى
چهارشنبه 2 مرداد 1398 05:07 ب.ظ
Hi there, its pleasant paragraph about media print, we all be
familiar with media is a impressive source of information.
Advanced Keytone
چهارشنبه 2 مرداد 1398 02:27 ق.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you!
By the way, how could we communicate?
Sexy2Call
یکشنبه 30 تیر 1398 02:03 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get up to date results Look for a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort
girls? Discrete apartments? Create a quick search by region
Dura Burn Keto Review
چهارشنبه 26 تیر 1398 06:50 ق.ظ
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just extremely
excellent. I actually like what you've acquired here, really like what you are
saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart.
I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous web site.
null
یکشنبه 23 تیر 1398 06:56 ب.ظ
I'm no longer certain where you are getting your
information, however great topic. I needs to spend some time learning more or figuring out
more. Thank you for magnificent info I was looking for this information for my mission.
najlepsze konta osobiste
یکشنبه 23 تیر 1398 12:34 ب.ظ
Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was
super long) so I guess I'll just sum it up
what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing.
Do you have any suggestions for novice blog writers?

I'd definitely appreciate it.
Activator Pro Testosterone Side Effects
یکشنبه 23 تیر 1398 11:06 ق.ظ
I feel this is among the most important information for
me. And i am glad studying your article. However wanna commentary on some general things, The web site taste is perfect, the articles is actually great :D.
Just right process, cheers.
konta firmowe
شنبه 22 تیر 1398 06:38 ب.ظ
Hello, Neat post. There's a problem along with your web site in web explorer,
would test this? IE nonetheless is the marketplace chief and
a big section of folks will leave out your fantastic
writing because of this problem.
http://activatorprotestosterone.net/
شنبه 22 تیر 1398 05:26 ب.ظ
As a Newbie, I am constantly exploring online
for articles that can benefit me. Thank you
Fit Body Keto Advanced Weight Loss
شنبه 22 تیر 1398 08:03 ق.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this web
page is actually fastidious.
דירות דיסקרטיות
پنجشنبه 20 تیر 1398 03:40 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that
are great for his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They are well built, with incredible arms and a chest
that is different during this sweater. We're standing in front
of one another referring to how we live, what we wish for future years,
what we're trying to find on another person. He starts saying that she has been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for
a good reason right. But analyze, utilize reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right this moment?' he stated as I purchase much better him and kiss him.

‘When don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor how you will think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot in her leg, massaging it slowly. ‘So what can that suits you ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you will never know what you want. A person who won't say yes even if I said yes. Someone who's unafraid when trying new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when trying a new challenge, especially on the subject of making new stuff in bed ', I intimate ‘And I really like women who are direct, who cut throughout the chase, like you only did. To become
honest, that is a huge turn on.
נערות ליווי
پنجشنبه 20 تیر 1398 08:48 ق.ظ
"We should build to an alternative crescendo, cheri," he
said. "And we can have an ending which will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, along
with the soft skin of his hard cock against my sex was having its
intended effect. I'm feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the pinnacle of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I
want to him to thrust into me hard. Instead he pulled back and
slid his hardness back as much as my clit.

I used to be aching to possess him inside, and I can tell that his need to push that wonderful
hard cock inside me was growing. His moans grew to check mine, and I knew the sense of my wet pussy lips for the head of his cock was getting too much for both of us.


"Enable the finale begin," he said, and then he slid the
top of his cock inside me.

Both of us gasped because held his cock there for any moment.
I contracted my pussy to get him further inside, and the man threw
his head back with the sensation. Inch by excruciating inch he
pushed his cock inside me, with each time I squeezed my pussy
around him. His cock felt wonderful because it filled
me, but I desired it all inside me. I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and that he plunged his cock completely in.
profile
یکشنبه 16 تیر 1398 04:48 ب.ظ
Hello would you mind letting me know which web host you're working with?
I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good web hosting provider at a
fair price? Thanks a lot, I appreciate it!
sexy2call
شنبه 15 تیر 1398 10:51 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's using a cappuccino. He is handsome.
Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He
or she is well made, with incredible arms and a chest that sticks out for this sweater.
We're standing before of each other referring to people, what
we really wish for for the future, what we're trying to find on another person.
He starts saying that bigger been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I have faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for grounds right.
But analyze, utilize reject me, might you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you today?' he explained as I am far better him and kiss him.

‘When don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor the way you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my hindfoot in his leg, massaging it slowly. ‘What do you like in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone you will never know the things they want. Somebody who won't say yes just because I said yes. Someone who's not afraid of attempting interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of trying something mroe challenging, especially in regards to making new things in the sack ', I intimate ‘And I really like girls who are direct, who cut in the chase, like you recently did. To get
honest, that is a huge turn on.
nudist
جمعه 14 تیر 1398 12:49 ق.ظ
Incredible quest there. What occurred after?

Good luck!
http://ge.tt/7BXAvfw2/v/0
پنجشنبه 13 تیر 1398 02:25 ب.ظ
I know this website provides quality based posts and
other information, is there any other web site which provides these kinds of stuff in quality?
http://www.colegiosentli.edu.mx/portal/index.php/forum/user/297692-medinalindhardt9
پنجشنبه 13 تیر 1398 11:36 ق.ظ
I like this web site very much so much superb info.
שירותי ליווי ברמת גן
پنجشنبه 13 تیر 1398 03:17 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino. He's
handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. They're well made, with incredible arms plus a chest that is different about this sweater.
We're standing ahead of each other speaking about our everyday life, what we'd like for future years, what we're trying to find on another person. He starts
saying that they have been rejected a great deal of
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have
faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for an excuse right.
But analyze, make use of reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right now?' he explained as I get much better him and kiss him.

‘When don't ask, do it.' I reply.

‘I prefer how you would think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my calcaneus in his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you prefer in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone you never know what they have to want. Someone that won't say yes even if I said yes. Someone who's unafraid when attemping something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when trying something totally new, especially on the subject of making interesting things in the sack ', I intimate ‘And I adore females who are direct, who cut over the chase, like you just did. Being
honest, that's a huge turn on.
נערות ליווי בתל אביב
چهارشنبه 12 تیر 1398 07:47 ق.ظ
Sexy2call Quick search and acquire the most recent results Get
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for escort girls?

Discrete apartments? Come up with a quick search by region of Israel.
נערות ליווי ברמת גן
سه شنبه 11 تیر 1398 01:42 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face,
hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He is well-built,
with incredible arms including a chest that is unique during this sweater.
We're standing in-front of each other preaching about our
lives, what you want for future years, what we're looking for on another person. He starts
saying that he has been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for good reason right.
But analyze, you would not reject me, could you
Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at the moment?' he explained as I get better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do it.' I reply.

‘I love how you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my hindfoot within his leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you want girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone you will never know what you want. A person who won't say yes just because I said yes. Someone who's unafraid when trying something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when attemping a new challenge, especially when it comes to making something mroe challenging in bed ', I intimate ‘And I adore ladies who are direct, who cut through the chase, like you may did. To be
honest, which is a huge turn on.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30