تبلیغات
Asadolahzadeh Official WebSite - نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز
شنبه 8 بهمن 1390

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملك غیر قابل افراز

• نوع مطلب: حقوق مدنی ،
• نوشته شده توسط: اسدالله‌ زاده

این مقاله به برسی نحوه فروش مال مشاعی غیر قابل تقسیم بین وراث یا مالکین مشاعی مال غیر منقول غیر قابل تقسیم میپردازد . . .
 
زمانیکه یک ملك قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابقماده 4 قانون افراز وفروش املاك مشاع كه مقرر میدارد: «ملكی كه به موجب تصمیم قطعیغیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یك از شركاء وبه دستور دادگاه شهرستانفروخته می شود »در پی درخواست فروش از سوی یك یا چند نفر مالكین مشاع،دادگاه صرف یكدستور و اعلام به اجرای احكام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود. ماده 9 آیین نامهقانون افراز وفروش املاك مشاع مصوب 20/2/58 وزارت دادگستری نیز در این زمینه بیانمی دارد :«در صورت حكم قطعی برغیر قابل افراز بودن ملك،دادگاه شهرستان برحسبدرخواست یك یاچند نفر از شركاءدستور فروش آنرا به دایره اجراء دادگاه خواهدداد.مدیر اجرا نسبت به فروش ملك بر طبق مقررات قانون اجرای احكام مدنی مربوط بهفروش اصول غیر منقول اقدام می نماید » نكاتی را كه در خصوص رسیدگی دادگاه بهاینگونه درخواستها باید به آنها توجه بنماییم بطور خلاصه عبارتند از:

1-دستور فروش ملك غیر قابل افراز،با عنایت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9آیین نامه اجرایی قانون مذكور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی وتعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حكم نیست زیرا مانند درخواست اجرای حكم است .

2-تصمیمی كه دادگاه دربرابر اینگونه در خواستها اتخاذ می نماید در قالب حكمیا قرار نیست ،بلكه دستور است و نظر به اینكه تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنینمی باشد قابل تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی نمی باشد. اداره حقوقی دادگستری درنظریه شماره 455/7-8/12/66 چنین اظهار نظر نموده است : «با توجه به مقررات ماده 4قانون افر از مصوب 22/8/57 ،ملك مشاعی كه در مرجع ثبتی غیر قابل افرازتشخیص دادهشده،به دستور دادگاه فروخته می شود .لذا نیاز به صدور حكم نیست بنابراین در مرحلهاجرا واحد اجرای احكام می تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم كروكیوغیره رأساً اقدام نماید .

3-دستور فروش ملك غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محكوم بها است . ادارهحقوقی دادگستری درهمین زمینه در نظریه شماره 1322/7 –4/5/62 بیان داشته است: «مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 57 و ماده 9 آیین نامهاجرایی آن ملكی كه به موجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص شود؛ به تقاضایهریك از شركاء بدستور دادگاه فروخته میشود وبنابراین در مورد فروش دادگاه حكم صادرنمی كند بلكه دستور فروش میدهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محكوم بهاست .

4-در رسیدگی به تقاضای فروش ملك غیر قابل افراز چنانچه تشریفات آیین دادرسیمدنی رعایت گردد یك تخلف انتظامی محسوب می گردد.ذیلاً به یك نمونه رأی دادگاه عالیانتظامی قضات به شماره393 تا 391-21/9/85 در خصوص دستور صادره عیناً درج میگردد:دادسرای انتظامی قضات به موجب كیفر خواستهای شماره 29 تا 31-5/2/85 تخلف رئیسدادگاه بروی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را به این شرح اعلام نموده است: «علیرغم صراحت قانونی و نظریات اداره حقوقی واعلام اینكه دستور صادره قابل تجدیدنظر نیست ورود در ماهیت و تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی و معطل نگهداشتن پروندهبدون علت قانونی بالغ بر 17 ماه تخلف است دادگاه عالی انتظامی قضات پس از ابلاغكیفرخواستها ووصول لوایح دفاعیه قضات موصوف و كسب عقیده نماینده دادستان انتظامیقضات مبنی بر تقاضای صدور حكم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قضات ...به شرح ذیلمبادرت به صدور رای نموده است : رأی شماره 393 تا 391 –21/9/85 با عنایت به صراحتماده (4) قانون افراز و فروش املاك مشاع كه مقرر می دارد :«حكمی كه به موجب تقسیمقعطی غیر قابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یك از شركا و به دستور دادگاهشهرستان فروخته می شود » در ما نحن فیه می بایست دادگاه دستور فروش ملك را صادره مینمود و این دستور چون حكم نیست قابل تجدید نظر هم نمی باشد مع الوصف رئیس دادگاهبدوی برخلاف مقررات فوق ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حكم نموده و آنرا قابل تجدید نظراعلام داشته ومستشاران دادگاه تجدید نظر هم بدون توجه به این امر باتعیین اوقاترسیدگی و احتیاطی وارد درماهیت قضیه گردیده و رای صادر نموده اند كه تخلف است ودفاع قضات امر، موثر تشخیص داده نشد. بنابه مراتب هر یك از آقایان و مستشاراندادگاه تجدید نظر استان ورئیس دادگاه عمومی را با انطباق عملشان بر صدور ماده 20نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات ،بر توبیخ كتبی با درج در برگ خدمتمحكوم می نماید رأی صادره قطعی است . در رأی دیگری از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظردادگستری استان تهران دردادنامه شماره 904 مورخ 16/10/74 در قسمتی از آن چنین آوردهاست«...به این ترتیب تصمیم دادگاه درخصوص مورد تصمیم قضایی در قالب حكم یا قرارتلقی نمی شود كه قابل تجدید نظر باشد به همین اعتبار مسئله قابل طرح و استماعدردادگاه تجدید نظر نمی باشد

-دستور فروش ،نظر به اینكه حكم نمی باشدبنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیهنمی باشد و صرف تقاضای اجرای حكم از ناحیه احدی از شركا كافی به نظر می رسد،درذیلدرج نشست قضایی در دادگستری بهشهر در مورد اینكه آیا چنین درخواستی از سوی محكومعلیه دارای آثار قانونی است یا خیر، خالی از لطف نمی باشد در این نشست قضایی چنینآمده است: « شخصی با توجه به قانون افراز ،درخواست افراز یك قطعه زمین اعیانی میكند ،اداره ثبت آنرا غیر قابل افراز اعلام می كند ، موضوع دردادگاه مطرح ،شعبه پساز بررسی و تعیین كارشناس بدلیل غیر قابل افراز بودن ،حكم به فروش آن صادر می كند،رای قطعی می شود،خواهان (محكوم له) از درخواست اجرائیه خودداری ،اما محكوم علیهدرخواست اجرائیه با توجه به ذی نفع بودن می كند آیا درخواست وی توجیه قانونی دارد؟اكثریت در نظریه اعلامی خود آورده اند:« وفق ماده 9قانون آیین نامه افراز دستورفروش به درخواست یك یا چند نفر صادر می شود و انجام عملیات فروش به در خواست هر یكاز شركای مالی مشاع قابل تعقیب است و دادخواست محسوب نمی شود. برابر وحدت ملاك ازمواد 326 و 317 امور حبسی درخصوص تقسیم تركه نیز این امر به درخواست هر یك ازمالكین صورت می گیرد و باتوجه به ذینفع بودن محكوم علیه واین كه دادگاه مكلف به حلمرافعات و رفع خصومت است از اینرو درخواست اجرائیه از سوی محكوم علیه توجیه قانونیدارد . اقلیت نیز در نظریه اعلامی خود آورده اند :« تنها محكوم له وخواهان میتوانند درخواست صدور اجرائیه بنماید از اینرو وفق مقررات قانون اجرای احكام درخواستاجرائیه از سوی محكوم علیه امكانپذیر نیست . نظریه گروه: با توجه به وضعیت خاص دعویافراز و ماده 4 آن كه به هریك از شركا حق داده كه پس از صدور حكم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن از دادگاه تقاضای فروش ملك را بنماید و ماده 9 آیین نامه قانونمزبور كه هیچ ترتیبی را مقرر نداشته، بنابراین باوجود حكم غیر قابل افراز بودن هرشریك ذینفع می تواند از دادگاه درخواست فروش ملك ر ابعمل آورد و دادگاه دستور فروشملك را صادر می كند بدلالت قسمت اخیر این ماده مدیر اجرا نسبت به فروش ملك وفقمقررات قانون اجرای احكام مدنی اقدام و فروش ملك یا درخواست صدور اجرائیه نمی باشد.

6-واحد اجرای احكام مدنی یا دفتر دادگاه پس از وصول درخواست وثبت آن طبق ماده 5 قانون افرازو مواد9 و 10 آیین نامه قانون افراز مكلف به اجرای دستور فروش خواهد بود.

تقسیم وجوه نقد حاصله از فروش ملك غیر قابل افرازنظر به اینكه مشاع بینشریكان است ،دادگاه به تناسب سهام آنان،این مبلغ را بین مالكان تقسیم می نماید ،بههمین جهت اجبار به فروش را نیز می توان نوعی تقسیم غیر مستقیم شمرد.


طرح سوال : در چه مواردی دادگاه اقدام به اصدار حکم فروش می نماید؟

جواب : الف : زمانی که هر یک از شرکاء ملکی به تصمیم اداره ثبت (وفق ماده 5 آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع)اعتراض نمایند که این اعتراض بایستی طی دادخواست تقدیمی در محاکم عمومی حقوقی طرح گردد که دادگاه با ارجاع مورد با صدور قرار کارشناسی حکم فروش را صادر خواهد نمود که این حکم وفق قانون مذکور قابل فرجامخواهی نیز میباشد هر چند که در قانون افراز و فروش املاک مشاع صلاحیت موضوع رسیدگی دادگاههای تجدید نظر لحاظ نگردیده است .

ب : زمانی که درخواست افراز طی دادخواست از دادگاه درخواست گردیده باشد که دادگاه مربوطه با ارجاع امر به کارشناسی در صورت غیر قابل تقسیم بودن حکم فروش و در غیر اینصورت تقسیم ترکه را اصدار خواهد نمود .

منابع :

1 : قانون افراز و فروش املاك مشاع .

2: آئین نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع

3: نظریه شماره 455/7-8/12/66 اداره حقوقی دادگستری .

4: نظریه شماره 1322/7 –4/5/62 اداره حقوقی دادگستری .

5 : رأی دادگاه عالیانتظامی قضات به شماره393 تا 391-21/9/85
 
نویسنده : کامران اکرمی افشار
 

نظرات() agen sbobet deposit 25000
شنبه 29 دی 1397 07:09 ق.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this
write-up and the rest of the site is really good.
guns of glory cheats that work
شنبه 29 دی 1397 04:40 ق.ظ
Guns of Glory Hack is a hack for this nice recreation.
polycom services
چهارشنبه 26 دی 1397 01:38 ق.ظ
Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform arre you using for this website?
I'm getting tired of Wordpress becausee I've had iesues with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
adelaide forecast
دوشنبه 24 دی 1397 09:57 ب.ظ
It's very trouble-free to find out any topic on net as compared to books, as I found this post at this
site.
adelaide Weather
دوشنبه 24 دی 1397 08:14 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this
web site before but after browsing through a few of the posts I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm certainly happy I discovered it and I'll be
book-marking it and checking back regularly!
CBD
دوشنبه 17 دی 1397 07:10 ب.ظ
Everyone loves it when people get together and share views.
Great site, stick with it!
BPL Cricket Betting Tips
دوشنبه 17 دی 1397 06:23 ب.ظ
Thanks , I've recently been looking for info about this
subject for ages and yours is thhe greatest I have came upon till now.

But, what about the bottom line? Are you positive in regards to the source?
Streaming Hentai Online Free
جمعه 14 دی 1397 06:51 ب.ظ
Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established
blog. Is it difficult to set up your own blog? I'm not very
techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start.
Do you have any ideas or suggestions? Cheers
cosplay costumes amazon
یکشنبه 9 دی 1397 04:29 ق.ظ
I have learn a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
I wonder how so much attempt you place to create the sort of
wonderful informative site.
cosplay costumes amazon
شنبه 8 دی 1397 12:29 ق.ظ
I read this paragraph completely regarding the difference of most up-to-date and preceding technologies, it's remarkable article.
tabletky na rast svalov
جمعه 7 دی 1397 07:38 ق.ظ
Valuable information. Lucky me I discovered your site by chance, and I'm stunned
why this accident didn't came about earlier!
I bookmarked it.
The Red Tea Detox
جمعه 7 دی 1397 02:50 ق.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of
your wonderful post. Also, I have shared your
web site in my social networks!
rast svalovej hmoty
پنجشنبه 29 آذر 1397 09:26 ب.ظ
Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your
blog. Im really impressed by your blog.
Hello there, You've performed an excellent job. I will certainly digg it and in my view
suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this site.
muskelaufbau produkte
پنجشنبه 29 آذر 1397 06:18 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and
in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.
cosplay costumes marvel
پنجشنبه 29 آذر 1397 07:10 ق.ظ
It's very easy to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this article at this site.
Funny Picture
چهارشنبه 28 آذر 1397 08:12 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I should check
things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to
looking into your web page repeatedly.
cosplay costumes for kids
یکشنبه 18 آذر 1397 08:36 ب.ظ
Awesome issues here. I'm very satisfied to look your article.
Thank you so much and I'm looking forward to touch you.
Will you kindly drop me a e-mail?
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 04:48 ق.ظ

Information clearly applied!!
cialis 5 mg effetti collateral viagra vs cialis cialis sale online cialis wir preise cialis rckenschmerzen cialis uk cialis alternative buying cialis overnight we choice cialis pfizer india viagra vs cialis
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:30 ق.ظ

Very good stuff. Many thanks!
40 mg cialis what if i take cialis tadalafil online buy cialis online legal safe dosage for cialis cialis 10 doctissimo cialis for sale cheap cialis prix de cialis cialis 20 mg cost cialis daily
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Cheers! Plenty of write ups.

cialis ahumada how does cialis work cialis dosage recommendations buy cheap cialis in uk viagra cialis levitra look here cialis order on line cialis daily new zealand cialis diario compra cialis 10 doctissimo cialis generico in farmacia
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:16 ق.ظ

Effectively expressed truly! !
cialis pas cher paris dosagem ideal cialis cialis per paypa overnight cialis tadalafil where to buy cialis in ontario cialis 30 day sample cialis super kamagra 200 cialis coupon cialis generisches kanada the best site cialis tablets
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:15 ب.ظ

Seriously quite a lot of beneficial advice.
cialis tadalafil cialis 200 dollar savings card the best site cialis tablets where to buy cialis in ontario sialis cialis cost cialis price in bangalore only best offers 100mg cialis buy cheap cialis in uk viagra vs cialis vs levitra
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:52 ق.ظ

Awesome facts, With thanks!
precios cialis peru preis cialis 20mg schweiz cialis mit grapefruitsaft cialis 5mg prix buy cialis sample pack cialis 30 day sample cialis online napol price cialis per pill usa cialis online prezzo cialis a buon mercato
rules of survival hack using cheat engine
سه شنبه 13 آذر 1397 01:24 ق.ظ
Hi there everyone, it's my first pay a quick visit at this website, and article is actually fruitful in favor of me,
keep up posting such articles.
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:45 ب.ظ

Amazing a lot of wonderful tips.
cialis reviews generic for cialis cialis kaufen bankberweisung cialis without a doctor's prescription only now cialis for sale in us cialis sans ordonnance 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis from canada non 5 mg cialis generici acquisto online cialis
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 03:34 ق.ظ

Many thanks, Lots of data.

cialis online deutschland cialis 10mg prix pharmaci only best offers 100mg cialis cialis 20mg cialis pas cher paris if a woman takes a mans cialis cialis efficacit we choice free trial of cialis generic cialis review uk cost of cialis cvs
where to buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:01 ب.ظ

Tips nicely considered!.
safe dosage for cialis prezzo di cialis in bulgaria india cialis 100mg cost generic cialis tadalafil generic cialis at walmart purchase once a day cialis generic cialis soft gels cialis per paypa cialis venta a domicilio cialis prezzo in linea basso
buy cialis germany
یکشنبه 11 آذر 1397 03:17 ق.ظ

You actually explained it fantastically.
cialis 200 dollar savings card compare prices cialis uk cialis 20mg buy cialis uk no prescription get cheap cialis cialis coupon achat cialis en europe viagra or cialis cialis generisches kanada cialis generico
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 03:37 ب.ظ

Amazing postings, Appreciate it!
cialis sicuro in linea cialis coupon 5 mg cialis coupon printable cialis patent expiration ou trouver cialis sur le net cialis kaufen bankberweisung cialis for sale in europa generico cialis mexico cialis kaufen rx cialis para comprar
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 02:52 ق.ظ

Terrific forum posts. Regards!
cialis kaufen bankberweisung only best offers cialis use cialis 5 mg schweiz cialis sans ordonnance side effects of cialis low dose cialis blood pressure cialis venta a domicilio try it no rx cialis dosagem ideal cialis how do cialis pills work
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30